×

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z witryny LOT.com. Jeżeli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Informacje prasowe

OGŁOSZENIE o WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU DS. KORPORACYJNYCH

11.07.2019

Polskie Linie Lotnicze LOT wszczęły postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka zarządu ds. korporacyjnych spółki Polskie Linie Lotnicze „LOT” S.A z siedzibą w Warszawie.

Spółka Polskie Linie Lotnicze „LOT” S.A. z siedzibą w Warszawie,
przy ul. 17 Stycznia 43, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000056844, o kapitale zakładowym 62.430.548,32 złotych wpłaconym w całości (dalej zwana „Spółką”),
w związku z wszczęciem przez Radę Nadzorczą Spółki postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

Członka zarządu ds. korporacyjnych
spółki Polskie Linie Lotnicze „LOT” S.A.
z siedzibą w Warszawie

ogłasza następujące zasady postępowania kwalifikacyjnego:


1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:

1 kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, własnoręcznie wypełniony i podpisany,
2. życiorys zawodowy (CV), zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć w pracy zawodowej, złożony w oryginale,
3. list motywacyjny;
4. oświadczenia o:
a. korzystaniu z pełni praw publicznych;
b. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
c. niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom, lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego;
d. spełnianiu wymogów dla członka organu zarządzającego określonych w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259),
e. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego, własnoręcznie podpisane,
f. danych kontaktowych: numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz korespondencyjny adres pocztowy;
g. (nie)/prowadzeniu aktywności społecznej lub zarobkowej, które mogłyby powodować konflikt interesów z uwagi na przedmiot działalności Spółki, której dotyczy postępowanie kwalifikacyjne.

2. Do zgłoszenia kandydata powinny zostać dołączone:

1. dokumenty potwierdzające:
a. posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą, uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej;
b. posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c. posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d. dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty, poświadczenia bezpieczeństwa),
2. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia dokumentu);
3. oświadczenie dotyczące funkcji pełnionych w organach innych podmiotów oraz posiadania udziałów/akcji w spółkach powyżej 10% kapitału zakładowego.


3. Kandydat nie może spełniać żadnego z poniższych warunków:

1. pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnionym w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
2. wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
3. być zatrudnionym przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
4. pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej Spółki z grupy kapitałowej;
5. prowadzić aktywności społecznej lub zarobkowej, która rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

4. Do zgłoszenia kandydaci powinni dołączyć dokumenty i oświadczenia celem potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 1 i 2 oraz oświadczenia celem potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 3. Oświadczenia, o jakich mowa w zdaniu poprzednim kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty kandydat może złożyć w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata. W przypadku, gdy kandydat zostanie zaproszony do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego, może zostać poproszony o przedstawienie oryginałów dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być dostarczone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

5. Zgłoszenia kandydatów należy dostarczyć do Spółki osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres 02-146 Warszawa, ul. 17 Stycznia 43, do sekretariatu głównego (Nowy Biurowiec, pok. 6.10), w zamkniętych kopertach, do dnia 24 lipca 2019 roku do godz. 16:00. W tym samym terminie i miejscu kandydaci mogą odebrać pakiety dokumentów z informacjami o Spółce, po uprzednim podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności.

6. Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem odpowiednio: „Zgłoszenie w postępowaniu kwalifikacyjnym na Członka Zarządu PLL LOT S.A. ds. Korporacyjnych”.

7. Dopuszczenie do rozmowy kwalifikacyjnej choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania.

8. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 25 lipca 2019 roku.
O dopuszczeniu do dalszego postępowania oraz zaproszeniu na rozmowy kwalifikacyjne kandydaci zostaną poinformowani drogą korespondencyjną, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej po upływie terminu składania zgłoszeń.

9. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą przeprowadzane po upływie terminu składania zgłoszeń, od dnia 29 lipca 2019 roku od godz. 12:00 w Spółce (02-146 Warszawa, ul. 17 Stycznia 43).

10. W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą w szczególności:
• wiedza o zakresie działalności PLL LOT S.A. oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
• znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami ludzkimi;
• znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych oraz znajomości zasad nadzoru właścicielskiego;
• znajomość języka polskiego i angielskiego;
• doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w Spółce;
• umiejętność nadzorowania i realizowania projektów;
• znajomość finansów przedsiębiorstwa.

11. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone lub doręczone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

12. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie się następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.

13. Niestawiennictwo kandydata w terminie i miejscu wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu, chyba że istnieją obiektywne okoliczności usprawiedliwiające nieobecność kandydata takie jak siła wyższa lub wypadek losowy, o czym kandydat powinien niezwłocznie poinformować Spółkę.

14. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów jednakowej liczby punktów, przeprowadza się dodatkowe rozmowy kwalifikacyjne, o czym kandydaci zostaną poinformowani.

15. O wynikach postępowania kandydaci zostaną powiadomieni niezwłocznie, drogą korespondencyjną, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

16. Zgłoszenia kandydatów wraz z odpisami dokumentów dostarczone do Spółki w trakcie postępowania kwalifikacyjnego nie będą zwracane.

17. Kandydat zobowiązuje się do zachowania poufności dokumentów i informacji uzyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym lub w jego trakcie.

18. Spółka zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłaniania kandydatów w każdym czasie, bez podania przyczyn, o czym powiadomi kandydatów.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach postepowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. ds. Korporacyjnych są Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. (dalej: PLL LOT S.A.), ul. 17 stycznia 43, 02-146 Warszawa.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Zarząd PLL LOT S.A. Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem PLL LOT S.A., ul. 17 stycznia 43, 02-146 Warszawa lub pod adresem e-mail: iod@lot.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym i Kodeksie spółek handlowych1 oraz Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24.01.2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Zarządu spółki Polskie Linie Lotnicze „LOT” S.A. z siedzibą w Warszawie, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu PLL LOT S.A. ds. Korporacyjnych2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego obejmuje w szczególności zbieranie, utrwalanie i przechowywanie danych zawartych w zgłoszeniach kandydatów, ich przeglądanie, organizowanie i wykorzystywanie w postępowaniu, w szczególności w celu sprawdzenia zgłoszeń pod względem spełnienia wymogów formalnych, kwalifikacji do etapu rozmów kwalifikacyjnych, odbycia rozmów kwalifikacyjnych, tworzenia rankingu/rankingów kandydatów oraz wyłonienia najlepszych kandydatów do pełnienia funkcji członków Zarządu, kontaktowania się z kandydatami oraz poinformowania o wynikach postępowania, a także usuwanie i niszczenie danych po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego. Ww. czynności przetwarzania danych będą wykonywać członkowie Rady Nadzorczej PLL LOT S.A. oraz wyznaczeni pracownicy PLL LOT S.A. w zakresie ich obowiązków służbowych.


1 Art. 22 Ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2016 poz. 2259 ze zm.), oraz art. 3681 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000, Nr 94, poz. 1037 ze zm.)

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO), Art. 9 ust. 1 lit. b RODO oraz Art. 10 RODO;

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO.


Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zobowiązanym lub uprawnionym do sprawowania nadzoru nad działalnością PLL LOT S.A., wyłącznie na podstawie powszechnie obowiązującego prawa.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w postępowaniu kwalifikacyjnym na Członka Zarządu PLL LOT S.A. ds. Korporacyjnych będą przechowywane do zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, przy czym dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz danych do kontaktu zgromadzone w celu udokumentowania przebiegu postępowania, będą przetwarzane przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń lub przez okres realizacji reklamacji przy czym nie dłużej niż do przedawnienia roszczeń.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do usunięcia danych osobowych;

5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu kwalifikacyjnym na Członka Zarządu PLL LOT S.A. ds. Korporacyjnych. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Załącznik do pobrania: Kwestionariusz Osobowy