×

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z witryny LOT.com. Jeżeli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Informacje prasowe

CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POLSKIE LINIE LOTNICZE „LOT” S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

11.02.2021

Działając w imieniu spółki Polskie Linie Lotnicze „LOT” S.A. („PLL LOT S.A.” lub „Spółka”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 43, (02-146) Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 56844, niniejszym, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm., zwanej dalej: „Ustawą”), wzywamy akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu realizacji przez Spółkę ustawowego obowiązku dematerializacji akcji na zasadach określonych poniżej („Wezwanie”).

§ 1 Definicje
a. Akcje — łącznie oraz każda spośród 780.381.854 akcji zwykłych imiennych Spółki o wartości nominalnej 0,08 zł każda, w tym:
• 1.056.720 akcji zwykłych imiennych serii A,
• 1.015.280 akcji zwykłych imiennych serii B,
• 916.461 akcji zwykłych imiennych serii C,
• 1.488.276 akcji zwykłych imiennych serii D,
• 473.524.164 akcji zwykłych imiennych serii E,
• 302.380.953 akcji zwykłych imiennych serii F.

b. Akcjonariusz — podmiot, który jest właścicielem co najmniej 1 Akcji w dniu ogłoszenia Wezwania;
c. Dokument Akcji — dokument Akcji sporządzony zgodnie z art. 328 § 1 i 2 KSH;
d. KSH — Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (tj. z dnia 22 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526);
e. Odcinek Zbiorowy Akcji — dokument inkorporujący dwie lub więcej Akcji, zawierający elementy wskazane w art. 328 § 1 i 2 KSH.

§ 2 Odbiór Akcji

1. 1. Dokumenty Akcji i Odcinki Zbiorowe Akcji będą odbierane od Akcjonariuszy w siedzibie Spółki w dni robocze w godzinach pracy Spółki, tj. od godz. 9.00 do godz. 17.00.

2. Odbiór Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji może nastąpić od Akcjonariusza działającego osobiście, poprzez przedstawicieli prawnych lub organy uprawnione do jego reprezentacji. Dokument Akcji lub Odcinek Zbiorowy Akcji może zostać złożony w Spółce również przez pełnomocnika Akcjonariusza.

3. Odbiór Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji potwierdzony zostanie odpowiednim protokołem (pisemnym pokwitowaniem), którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Wezwania

4. Wraz z odbiorem Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania, czy Akcjonariusz wyraża zgodę na komunikacje w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Wezwania

§ 3 Postanowienia końcowe
1. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia Spółki.

2. Wezwanie wraz z załącznikami zostanie udostępnione również na stronie internetowej Spółki https://corporate.lot.com/pl/pl/ przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.

3. Wezwanie będzie kierowane do Akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

4. Następujące załączniki do niniejszego Wezwania stanowią jego integralną część:
a. Wzór protokołu (pokwitowania) dotyczącego odbioru Dokumentu Akcji/Odcinka Zbiorowego Akcji;
b. Wzór zgody Akcjonariusza na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

» Pobierz załączniki


5. Spółka wskazuje, że moc obowiązująca Dokumentów Akcji i Odcinków Zbiorowych Akcji wygasa z mocy prawa z dniem 01 marca 2021 roku, z zastrzeżeniem mocy dowodowej w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, która przysługuje przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie Ustawy.