×

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z witryny LOT.com. Jeżeli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych:

Administratorem danych osobowych są Polskie Linie Lotnicze LOT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. 17 Stycznia 43, 02-146 Warszawa, KRS: 0000056844, tel.: +48 22 577 77 55, lub za pośrednictwem formularza elektronicznego znajdującego się na stronie lot.com  (PLL LOT S.A.).

Inspektor Ochrony Danych:

Inspektor Ochrony Danych to osoba, do której można się zwrócić w sprawach ochrony danych osobowych. Kontakt: email: iod@lot.pl, pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany sekcji „Administrator danych”.

Cele i podstawy prawne przetwarzania:

Przetwarzamy twoje dane osobowe w następujących celach:

1) Kontaktowanie się z Państwem jako przedstawicielem strony z którą ma być zawarta umowa, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, t.j. podejmowanie działań przed zawarciem umowy,

2) Kontaktowanie się z Państwem jako przedstawicielem strony umowy, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, t.j. wykonywania umowy,

3) Wykonywanie praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej z PLL LOT S.A.,

4) Podejmowanie działań związanych z umową (archiwizacja dokumentów, statystyka wewnętrzna, raportowanie)  na podstawie prawnie uzasadnionego interes administratora, którym jest utrzymanie odpowiedniej jakości usług oraz dbałość o utrzymanie relacji biznesowych,

5) Wykorzystywanie w celach rachunkowych, księgowych, podatkowych i innych, związane z wykonywaniem obowiązków prawnych PLL LOT S.A.,

6) Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami będącymi realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Kategorie odbiorców:

Dane osobowe mogą być przekazane:

1) podmiotom powiązanym z PLL LOT S.A. tj. spółkom z grupy kapitałowej LOT,

2) podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz PLL LOT S.A. (usługi księgowe, prawne, marketingowe, informatyczne – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług).

Okres przechowywania:

1) W celu wykonania praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy– do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy (nie dłużej niż 10 lat od dnia wykonania, wygaśnięcia, wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy, chyba że postanowienia zawarte w umowie bądź obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej).

2) W celu prowadzenia statystyki wewnętrznej, raportów – do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

3) W celu archiwizacji dokumentów - do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy (nie dłużej niż 10 lat od dnia wykonania, wygaśnięcia, wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy, chyba że postanowienia zawarte w umowie bądź obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej).

4) W celach księgowych – do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, nie krócej jednak niż do dnia rozliczenia osób, którym powierzono składniki aktywów objęte sprzedażą detaliczną.

5) W celach podatkowych – nie dłużej niż przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

6) W celach rachunkowych - 5 lat (czas przechowywania ksiąg rachunkowych).

Twoje uprawnienia:

 

Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia, realizowane przez kontakt z PLL LOT S.A. za pomocą dowolnego środka komunikacji:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych  przez żądanie udostępnienia lub przesłania kopii kompletu danych osobowych przetwarzanych przez PLL LOT S.A.

2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych przez wskazanie nieprawidłowych danych osobowych, które Państwa dotyczą

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych ; PLL LOT S.A. ma prawo odmówić usunięcia danych w wypadkach określonych przez prawo,

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych  przez wskazanie które dane powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania,

5) prawo do przenoszenia danych osobowych  przez żądanie przygotowania i przekazania przez PLL LOT S.A. danych osobowych przekazanych do samego PLL LOT S.A. lub do innego administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; przenoszeniu mogą podlegać jedynie dane uzyskane naw związku z wykonywaniem lub na podstawie zgody,

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,

7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.