×

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z witryny LOT.com. Jeżeli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Obszary zadaniowe

Zapoznaj się opisami naszych działów i sprawdź, w którym chciałbyś się wykazać.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Zapewniamy optymalną politykę personalną PLL LOT zgodną ze strategią Spółki i obowiązującymi regulacjami prawa pracy. Naszym celem jest budowanie skutecznych i efektywnych zespołów pracowników, kreatywnych, zmotywowanych, dla których praca w naszej firmie jest stałym wyzwaniem jednocześnie przynoszącym satysfakcję. Doceniamy doświadczenie, rekrutujemy najlepszych, wzmacniamy profesjonalizm stosując nowoczesne narzędzia oceny, programy motywacyjne i szkoleniowo-rozwojowe. Tworzymy i wdrażamy rozwiązania wpływające na wzrost kapitału ludzkiego i jego skuteczność w dynamicznym otoczeniu.

Marketing i Produkt
Tworzymy i realizujemy programy marketingowe oraz wdrażamy nowe oferty ściśle dostosowane do potrzeb odbiorców naszych usług. Obserwujemy konkurencję. Naszą inspiracją jest sam klient i zmieniające się otoczenie biznesu lotniczego. Patrzymy w przyszłość , z pasją tworzymy nowe rozwiązania i udogodnienia by nasi klienci czuli się z nami komfortowo. Pozwalamy by razem z nami wzmacniali markę i współtworzyli wizerunek firmy. Dla nich tworzymy nowoczesne standardy produktu i obsługi zarówno przed startem, w trakcie lot-u, jak i po jego zakończeniu. Naszym celem jest satysfakcja klienta i budowanie silnej pozycji na międzynarodowym rynku przewozów lotniczych.

Komunikacja Korporacyjna i PR
Zróżnicowane technologie i dynamiczne zmiany w otoczeniu biznesowym wymagają od nas stałego dostosowywania modelu komunikacji do nowych wyzwań i potrzeb odbiorców. Tradycyjne, sprawdzone modele komunikowania w ramach spotkań otwartych i biznesowych uzupełniamy nowoczesnymi systemami elektronicznej dystrybucji informacji. Zarządzamy wizerunkiem, tożsamością i sponsoringiem. Dbamy o właściwy dialog społeczny i sprawną obsługę socjalną pracowników.

Siatka Połączeń, Sprzedaż i Obsługa klienta Zarządzamy siatką połączeń
Nieustannie analizujemy rynek i wyniki sprzedażowe, co pozwala nam na wprowadzanie nowych i elastycznych rozwiązań dostosowanych do potrzeb różnych grup obecnych i przyszłych pasażerów, zarówno w zakresie rozwoju siatki połączeń, jak i warunków cenowych. Dbamy o efektywną obsługę systemów rezerwacji i dystrybucji wspierając wiedzą ekspercką pracowników i agentów sprzedaży w kraju i w przedstawicielstwach zagranicznych. Stosujemy nowoczesne techniki sprzedaży mając na celu maksymalizację wpływów na wszystkich rynkach świata, wykazując jednocześnie stałą troskę o potrzeby pasażerów i optymalizację poziomu kosztów działalności handlowej. Nasza kultura organizacji i model wymaganych kompetencji korporacyjnych opiera się na podstawowej wartości jaką jest orientacja na klienta. Dzięki profesjonalizmowi naszych pracowników stale podnosimy jakość ofertowanych usług. Pro-aktywność w kontakcie z klientem oznacza u nas otwarcie na jego potrzeby i ciągłą gotowość do zmian. Naszym nadrzędnym celem jest satysfakcja i lojalność naszych klientów poparta wynikami ze sprzedaży.

IT i Infrastruktura
Informatyczna Strategia IT jest u nas ściśle powiązana ze strategią organizacji. Stawiamy na szybkość i nowoczesność obsługi naszych klientów. Wybieramy i wdrażamy systemy informatyczne skutecznie wspierające procesy biznesowe i optymalizujące koszty. Wysoka jakość i sprawność obsługi w zapewnianiu sprzętu, oprogramowania, sieci i systemów informatycznych to domena działania naszych zespołów IT.

Operacje Lotnicze
Wykonujemy operacje lotnicze z zachowaniem najwyższych norm bezpieczeństwa lotniczego oraz wymogów polskich i międzynarodowych przepisów lotniczych. Opracowujemy i wdrażamy standardy i procedury pracy załóg lotniczych i pokładowych, wynikające z lotniczych regulacji krajowych i międzynarodowych oraz ograniczeń producentów samolotów. Odpowiadamy za zgodność, spójność i komplementarność wymaganej lotniczej i pokładowej dokumentacji operacyjnej. Dbamy o profesjonalne przygotowanie naszych załóg lotniczych i pokładowych, których pracę i umiejętności systematycznie monitorujemy i doskonalimy, aby utrzymać najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości obsługi pasażerów. W planowaniu pracy załóg stosujemy nowoczesne, wyspecjalizowane systemy komputerowe, zapewniające efektywne i zgodne z ograniczeniami wykorzystanie załóg. Stałe spełnianie wszystkich wymagań w obszarze operacji lotniczych poświadczane jest Certyfikatem Operatora Lotniczego, wydawanym przez polski nadzór państwowy oraz audytami przeprowadzanymi przez audytorów międzynarodowych.

Nadzór Eksploatacyjny Operacji Lotniczych
Zapewniamy optymalizację operacji lotniczych. Naszym celem jest maksymalizacja wpływów na całej siatce połączeń przy minimalizacji kosztów zakłóceń w planowanych przewozach. Dbamy o sprawne gromadzenie i dystrybucję informacji niezbędnych do podjęcia optymalnych decyzji w zarządzaniu eksploatacyjnym i nadzorze przewozów. Zarządzamy strukturami kryzysowymi oraz zapewniamy profesjonalną obsługę i postępowanie w sytuacjach zakłóceń w rejsach oraz w innych sytuacjach kryzysowych.

Obsługa Naziemna
Zapewniamy sprawną i profesjonalną obsługę naziemną naszej floty na wszystkich lotniskach siatki połączeń PLL LOT S.A. – zgodnie z przepisami prawa lotniczego oraz standardami przyjętymi w firmie. Ściśle współpracujemy z firmami obsługi handlingowej w zakresie utrzymania wymaganych standardów obsługi naszych pasażerów, ich bagażu oraz samolotów podczas postoju na ziemi we wszystkich portach, w tym w zakresie natychmiastowego reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Czuwamy nad sprawnym działaniem automatycznych systemów odpraw pasażerskich i poszukiwania bagażu oraz nadzorujemy utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności pracowników w zakresie obsługi tych systemów. Wprowadzamy szereg udogodnień dla naszych pasażerów, by ich podróż była bezpieczna i bezproblemowa.

Ochrona Prawna Osób, Interesów PLL LOT S.A. i Informacji
W ramach Biura Prawnego zapewniamy właściwą ochronę prawną interesów firmy oraz prawidłowy nadzór nad stosowaniem przepisów prawa, w tym w zakresie przepisów prawa lotniczego, handlowego i prawa pracy z uwzględnieniem regulacji międzynarodowych. W ramach Biura Ochrony Informacji nadzorujemy przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych, danych osobowych i tajemnicy PLL LOT S.A. – zgodnie z właściwymi uregulowaniami prawnymi i wewnętrznymi w tym zakresie.

Audyt
Wspieramy Zarząd i Radę Nadzorczą LOT-u w osiąganiu założonych celów prowadząc systematyczną ocenę procesów: zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu korporacyjnego. Realizujemy zadania zapewniające zgodność wszelkich działań w Spółce z regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Prowadząc analizę ryzyk, dążymy do minimalizacji możliwości zaistnienia zdarzeń niepożądanych. Naszym nadrzędnym celem jest ciągłe usprawnianie i poprawa efektywności wszystkich procesów biznesowych PLL LOT S.A.

Rachunkowość Zarządcza, Kontroling i Finanse
Zapewniamy prowadzenie prawidłowej rachunkowości i sprawozdawczości finansowej PLL LOT. Zdolność do sprawnego zbierania, interpretacji i właściwego przetwarzania danych finansowych skutkuje określoną decyzją finansową, dlatego każdy aspekt działania wymaga od naszych menedżerów analizy finansowej, kontroli wyników i budżetów. Naszym nadrzędnym celem jest bezpieczeństwo finansowe firmy. Koncentrujemy się na zagadnieniach strategicznych związanych z rozwojem biznesu optymalizując strategie i źródła finansowania w kontekście zarządzania flotą.

Zakupy i Logistyka
Naszym celem jest optymalizacja procesów zakupowych i terminowość dostaw. Zapewniamy wymaganą ciągłość dostaw towarów i materiałów przy minimalizacji kosztów i zachowaniu wymogów jakościowych i funkcjonalnych pozyskiwanych produktów. Stale dbamy o właściwą optymalizację i rozwój Funkcji Zakupowej w PLL LOT S.A.

Obsługa Administracyjna
Zarządzamy efektywnie nieruchomościami PLL LOT w kraju i za granicą, koordynujemy umowy najmu. Zapewniamy ochronę mienia, bezpieczeństwo i wygodę naszych pracowników. Dbamy o estetykę wykorzystywanych terenów. Zapewniamy koordynację bezawaryjnego funkcjonowania wszystkich obszarów w zakresie dostaw: wody, CO, prądu, usług telekomunikacyjnych i urządzeń łączności. Realizujemy procesy ewidencji i archiwizacji oraz zapewniamy efektywną obsługę kancelaryjną spółki.

Obsługa Cargo
Zapewniamy i nadzorujemy proces obsługi przewozów cargo i poczty na samolotach pasażerskich oraz ALL Cargo, uzupełniony przez transport drogowy - zgodnie z polskimi i międzynarodowymi wymogami prawnymi w tym zakresie . Naszym celem jest maksymalizacja wpływów i optymalizacja kosztów działalności. Dbamy o utrzymanie wysokich standardów obsługi klienta oraz przestrzeganie jakościowych norm przewozów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad i bezpieczeństwa w zakresie przewozów materiałów niebezpiecznych.